10 perspektiivikaimat eriala, mida õppida

Riigieksamite aeg on käes ning tuhanded noored peavad otsustama, millist eriala õppima minna. Manpower Eesti toob rahvusvahelistele uuringutele tuginedes välja 10 eriala, mis ka lähitulevikus leiva lauale toovad.

1) IT-spetsialistid: arendajad, programmeerijad, administraatorid, juhid
Kellelegi ei tule üllatusena, et IT-spetsialiste on puudu ja selle valdkonna palgad on keskmisest kõrgemad. Viimasel ajal räägitakse üha enam, et otsitakse suhtlemisoskusega IT-spetsialiste, kes ei tegutse üksi, vaid meeskonnas, näevad tervikpilti ja oskavad protsesside lahendamisel kaasa rääkida.

2) Oskustöölised: elektrikud, santehnikud, keevitajad, müürsepad, puusepad
Leidub ameteid, mis pole ajas palju muutunud ja mille järele püsib pidev nõudlus: head plaatijat, santehnikut ja puuseppa otsitakse tikutulega taga.

3) Meditsiinitöötajad: arstid, õed, sanitarid
Lääne ühiskonna elanikkond vananeb, oodatav eluiga on üha pikem ja tervishoius liigub palju raha – kõik see tagab, et meditsiinitöötajaid (ja hooldajaid) on vaja lähitulevikus juurde.

4) Ehitus-, mehaanika- ja elektriinsenerid
Isegi kui robotid paljud lihttööd enda kanda võtavad, vajame jätkuvalt inimesi, kes insenertehnilised lahendused välja mõtlevad.

5) Müügiesindajad, müügijuhid
Maailmas toodetakse iga aastaga üha rohkem ja seni kuni midagi toodetakse, jätkub tööd ka müüjatele.

6) Tootmis- ja hooldustehnikud, tootmisoperaatorid
Tootmine muutub tehnoloogiliselt üha keerukamaks, lihtsamad tööd teevad ära masinad. Selleks, et kõik töötaks nagu kellavärk, on tarvis ajaga kaasas käivaid ja hea tehnilise taibuga spetsialiste, kellele ollakse üldjuhul valmis ka head palka maksma.

7) Autojuhid, kullerid
Ühelt poolt räägitakse isesõitvatest autodest, teisalt autojuhtide puudusest. Vähemalt lähitulevikus autojuhid tööta ei jää, eriti suur nõudlus on kulleritele, sest kaubandus (isegi toidukaup) kolib internetti ja tooted peavad kuidagi inimesteni jõudma.

8) Analüütikud
Samal ajal kui raamatupidajate ja finantsistide töö võtavad paljuski üle arvutiprogrammid, jääb jätkuvalt vajadus oskuse järele infot analüüsida, tulevikku prognoosida ja vastavalt otsuseid langetada.

9) Tippjuhid
Ettevõtted ja organisatsioonid vajavad juhte ka tulevikus, aga juhi profiil on olemuselt muutunud. Autoritaarsete ja traditsioonidest lähtuvate tippjuhtide aeg on pöördumatult ümber saanud, tulevik vajab paindlikke kohanejaid, kellel ei jää vajaka empaatiavõimest ning kes oskavad võrdselt oluliseks pidada nii protsessi kui tulemust. Tippjuhiks ei õpita, vaid saadakse, see eeldab nii sobivaid isiksuseomadusi kui ka elu- ja töökogemust.

10) Kooliõpetajad, õppejõud
Koolid vajavad õpetajaid ja koolijuhte, kes mõistavad, et maailm on muutunud ja praegu sündivaid lapsi ootab teistsugune töö. Asju pole mõtet pähe õppida, sest kogu info on tänu nutistumisele sekundite kaugusel. Küll on tarvis õpetada paindlikkust, loomingulisust, lahedustele orienteeritust ning muutustega toimetulekut.

Ametid

На кого пойти учиться: 10 наиболее перспективных специальностей!

Настало время государственных экзаменов и тысячи молодых людей должны будут решить, чему учиться дальше. Согласно данным международного исследования компании Manpower Eesti в ближайшем будущем будут востребованы:

1) ИТ-специалисты: разработчики, программисты, администраторы, руководители
Ни для кого не секрет, что ИТ-специалистов не хватает и зарплаты в этой области выше средних. В последнее время все больше говорят о том, что ищут ИТ-специалистов с навыками общения, которые работают не самостоятельно, а в команде, умеют видеть целостную картину и могут вносить вклад в создание сложных решений.

2) Квалифицированные рабочие: электрики, автотехники, сантехники, сварщики, каменщики, столяры
Есть специальности, которые со временем не сильно изменились, и на которые имеется постоянный спрос: хорошие плиточники, сантехники и столяры всегда нарасхват.

3) Медицинские работники: врачи, сестры, санитары
Западное общество стареет, ожидаемая продолжительность жизни становится все больше и в сфере здравоохранения движутся большие деньги – все это значит, что в ближайшем будущем потребуется еще больше медицинских работников (и работников по уходу).

4) Инженеры в области строительства, механики и электрики
Даже когда роботы возьмут на себя большую часть простых работ, по-прежнему будут нужны люди, изобретающие инженерно-технические решения.

5) Представители и руководители по продажам
С каждым годом в мире производят все больше товаров, а если что-то производят, это необходимо продавать.

6) Производственные техники и техники обслуживания, производственные операторы
Производство становится все более технологически сложным, простые работы выполняют машины. Чтобы все работало, как часы, необходимы идущие в ногу со временем и технически грамотные специалисты, которым, как правило, готовы платить хорошие зарплаты.

7) Водители, курьеры
С одной стороны, сейчас много рассуждают о самоуправляемых машинах, но с другой – о нехватке водителей. Как минимум, в ближайшем будущем водители без работы не останутся. Особенно высок спрос на курьеров, поскольку торговля (даже продуктами питания) переезжает в Интернет, и кто-то должен доставлять людям их заказы.

8) Аналитики
Многие задачи бухгалтеров и финансистов сейчас выполняют компьютерные программы, но по-прежнему ценится умение анализировать информацию, прогнозировать и принимать соответствующие решения.

9) Руководители высшего звена
Предприятиям и организациям руководители будут нужны и в будущем, но суть работы руководителя меняется. Время авторитарных и исходящих из традиций начальников безвозвратно прошло – в будущем потребуются гибкие руководители, которым не чужда эмпатия, и для которых одинаково важны процесс и результат. На руководителя высшего звена невозможно выучиться, им можно только стать – такая работа предполагает подходящие личностные качества, а также жизненный и профессиональный опыт.

10) Школьные учителя, преподаватели, директоры школ
Школам требуются учителя и директора, которые понимают, что мир изменился и современных детей ждет совершенно другая работа. Нет смысла учить вещи наизусть, поскольку смарт-устройства за секунды предоставят любую информацию. Детей следует учить гибкости, творчеству, ориентации на решения и умению адаптироваться к изменениям.