Poliitikad

Ärieetika koodeks
Meie ärieetika koodeks toetab eetilist käitumist kogu organisatsioonis. Tahame teha õigeid asju ja hästi.
Seda ootame ka oma partneritelt, kellega oleme igapäevaselt seotud. ManpowerGroup’i ärieetika koodeks on kõigile kättesaadav meie kodulehel (Code of Business Conduct and Ethics).

Andmekaitse
Personalivaldkonna juhtiva ettevõttena aitame nii ettevõtteid kui ka eraisikuid tegutseda muutuvas töömaailmas. Inimesed on meie tegevuses kesksel kohal ja seetõttu suhtume nende privaatsusesse ja delikaatse informatsiooni kaitsesse täie tõsidusega.
ManpowerGroup’i üleilmsed andmekaitse põhimõtted sätestab dokument ManpowerGroup Global Privacy Policy (ManpowerGroup´i üleilmsed privaatsuspõhimõtted).

Austame meiega kokku puutuvate inimeste privaatsust läbi järgneva:

Mitmekesisus
ManpowerGroup peab mitmekesisust töökeskkonnas elementaarseks. Rahvusvahelise organisatsioonina tegutsedes on meie töötajad, renditöötajad, kliendid ja koostööpartnerid erisugused. Me hindame ja aktsepteerime võimalusi, mida selline mitmekesisus endaga kaasa toob.
ManpowerGroup´i jaoks tähendab mitmekesisus erinevaid rasse,erinevat päritolu, religiooni, kultuurilist tausta, sugu, vanust, töövõimekust ning seksuaalset orientatsiooni. Me eeldame ja toetame vastastikkust austust ning mõistmist erineva taustaga inimeste vahel.

Meie tegevuse põhiolemus – töötajate kokkuviimine tööandjatega – annab meile eelisolukorra panustada mitmekesisusse ülemaailmselt. ManpowerGroup oli esimene, kes lõi naistele tööturul töötamise võimalusi, kuna 1948. aastal ei olnud naiste töötamine väljaspool kodu või kärjääritegemine veel sotsiaalselt aksepteeritud. See sisuline toetus jätkub ka tänapäeval. Meie viimane äriüksuste uuring näitas, et 70% meie töötajatest ning 60% juhtivtöötajatest on naised. ManpowerGroup mängis ka suurt rolli vähemusrahvaste tööhõives, pakkudes neile tööd 1960ndate alguses,mis oli eri rassidest inimestele kõige pöördelisem ajajärk USA tööturul.


Töötajate tervis ja tööohutus
ManpowerGroup´is püüdleme selle poole, et luua oma töötajatele töökeskkond, mis võimaldab neil tunda end turvaliselt ja hoituna.
Me peame oluliseks, et meie tegevus vastaks töötervishoiu- ja tööohutusseadustele.
Samasuguse tähelepanelikkusega suhtume ka oma renditöötajate töötingimustesse kasutajaettevõtetes.

2008. aastal loodi ManpowerGroup töötajate tervise-ja tööohutuse nõukogu (ManpowerGroup’s Employee Health and Safety Council (EHS Council)), et parendada töökeskkonna tingimusi ManpowerGroup´i kontorites globaalselt, piirkonniti või riigi tasemel.
Nõukogu töö on alates 2011. a seotud ManpowerGroup´i keskkonna-, töötervishoiu ja tööohutusalase juhtimissüsteemiga (EMS).
Nõukogu eesmärk on jagada ja arendada parimaid praktikaid ning teha analüüse. Nõukogu tegeleb järgmiste küsimustega: ohutusprogrammide inventeerimine, EHS (Employee Health and Safety) statistika ja parendusettepanekute tegemine vähendamaks tööga seotud õnnetuste ja haiguste arvu ning raskusastet. Tulemused raporteeritakse kord aastas juhtkonnale ja juhatusele EMS ja CSR raportite osana.
Nõukogu tööst oodatakse panust ettevõtte üldiste eesmärkide täitmisele, milleks on töötajate ja renditöötajate heaolu, riskide maandamine, kulude kokkuhoidmine ja kaubamärgi maine ja kvaliteedi hoidmine.
Me oleme määratlenud vajalikud protsessid, et hinnata ja kontrollida tervise ja tööohutuse riske, mis tulenevad ettevõtte tegevusest.

Keskkond
ManpowerGroup austab ja arvestab oma tegevuses keskkonnaga. Teenust pakkuva ettevõttena mõjutame keskkonda suhteliselt vähe, näiteks võrreldes tööstusettevõtetega. Siiski, vähendame negatiivset mõju keskkonnale kõigis oma tegevustes piirates prügi tekkimist ja energia tarbimist.
2007. aasta septembris kolis ManpowerGroup´i peakontor USAs uude hoonesse, mis on ehitatud vastavalt United States Green Building Council (USGBC) standarditele. See maja väljendab meie pühendumust keskkonnale ja on eeskujuks tulevastele ManpowerGroup´i kontoritele üle maailma. 2010.a Pariisi kesklinna lähistel (Eureka linnaosa) avatud Prantsusmaa peakontor vastab öko-ehituse standardile High Environmental Quality (HQE).

2011. aasta esimesel poolel arendas ManpowerGroup välja esmase keskkonna-, tervise ja tööohutusalase juhtimisprogrammi Environment, Health and Safety Management System (EMS). See dokument sõnastas põhimõtted, mis aitavad ära tunda, mõõta ja arendada peamisi töökeskkonna (EMS) indikaatoreid.
EMS programmi põhimõtted on vähenda-taaskasuta-töötle ümber (Reduce/Reuse/Recycle). Selle elluviimisel me jagame omavahel kogemusi ning otsime arendusvõimalusi. Meie põhieesmärgid on töötajate turvalisus, vee- ja energisääst, et vähendada oma ökoloogilist jalajälge ja prügi toomist.

Inimkaubandus
Inimkaubandus on tänapäevane vorm orjandusest. Hinnanguliselt on igal ajahetkel 12,3 millionit inimest sunnitud tööle või seksuaalteenuste osutamisele. Inimkaubandus on praegu suuruselt kolmas illegaalne tegevus planeedil, millest eespool on relvakaubandus ja narkokaubandus. Kõikides riikides, kus ManpowerGroup tegutseb esineb antud probleem ning see on ka põhjus, miks ManpowerGroup on sidunud ennast kampaaniaga End Human Trafficking Now!

ManpowerGroup oli esimesi ettevõtteid, kes ühines Ateena Eetika Põhimõtete programmiga (Athens Ethical Principles), mille kohaselt kehtib 0-tolerants ka inimkaubanduse vastu ehk koostööd ei tehta ühegi ettevõttega, kes saab inimkaubandusest kasu ükskõik millisel moel. See hõlmab nii meie kliente, tarnijad kui ka teisi äripartnereid.
ManpowerGroup´i pingutused, et ka teised ettevõtted toetaksid neid põhimõtteid, on viinud selleni, et rohkem kui 12 000 organisatsiooni on alla kirjutanud sellele aktile või  on sellega seotud kaudselt läbi oma tegevusvalkonna föderatsiooni.

ManpowerGroup tegeleb igapäevaselt sellega, et aitab tööd otsivatel inimestel leida korralik ja väärikas kõiki hüvesid tagav töö. Illegaalne ja ebamoraalne inimkaubandus võtab inimestelt ära nende põhiõiguse, milleks ManpowerGroup peab võimalust teha ausat tööd õiglase tasu eest.
Kirjeldatud eetiliste põhimõtete juurutamisega oma ettevõtetes annab ManpowerGroup oma panuse võitlusesse inimkaubanduse vastu üle maailma.

Partnerlus ja tarneahel
Tegutsedes 80 riigis üle maailma, on meil lai tarnijate võrgustik. Ettevõte soovib, et kõik filiaalid ja tarnijatega seotud töötajad mõistaksid, jagaksid ja peaksid kinni ManpowerGroup´i tarneahela standardist Supply Chain Business Partner Policy, mis on kooskõlas meie väärtuste ja kultuuriga.
Me ootame, et meie koostööpartnerid kogu tarneahela ulatuses tegutsevad vastutstundlikult, on eetilised ning minimeerivad oma negatiivset mõju keskkonnale.
ManpowerGroup´il on 0–tolerants sunnitöö, lapstööjõu kasutamise ja inimkaubanduse suhtes. Kooskõlas Athens Ethical Principles programmiga, ei tee me teadlikult koostööd ühegi ettevõttega, kes saab kasu ükskõik millisel moel inimkaubandusest või inimeste kuritahtlikust kohtlemisest.
ManpowerGroup soovib suunata oma tarnijad kandma samu eetlilisi väärtusi ja põhimõtteid, mis on ära toodud meie tarnija valiku dokumendis (Supplier Approval Processes).

Erinevuste puhul teeb ManpowerGroup kompromissi eeldusel, et koostööpartner jätkab aktiivselt oodatud põhimõtete poole püüdlemist. Viimase abinõuna on ManpowerGroup valmis lõpetama koostöö tarnijaga, kes ei näita mingisugust arengut, et kooskõlastada oma tegevus eespool kirjeldatud ManpowerGroup´i äritegevuse põhimõtetega.

Sotsiaalmeedia
Sotsiaalmeedias osalemine suurendab meie võimalusi uute ideede ja talentide leidmisel. Selle kasutamisel on oluline hoiduda igasusgusest online tegevustest, mis võib rikkuda ManpowerGroup´i mainet.

Koolitus ja elukestev õpe
ManpowerGroup usub, et elukestev õpe on oluline kõigile meie töötajatele ning renditöötajatele. Püüdleme selles suunas, et igaühel meie organisatsioonis oleks tööalaseks arenguks vajalikud võimalused kergesti kättesaadavad. Pakume koolitusi ja võimalusi oma karjäärialaseks arendamiseks läbi erinevate kanalite.