Inimõigused ja õiglane tööhõive

ManpowerGroup eesmärgiks on alati olnud viia inimesi kokku mõtestatud tööga. Oleme pühendunud selle eesmärgi täitmisele kõige eetilisemal ja vastutustundlikumal viisil, austades individuaalset väärikust ning peamisi inimõigusi.
Olles ÜRO globaalsele kokkuleppele alla kirjutanud, austame ning toetame ülemaailmseid inimõigusi ja ausat tööhõivet käsitlevaid põhimõtteid. Samuti oleme pühendunud sellele, et muuta need põhimõtted meie kultuuri, strateegia ja igapäevase toimimise osaks. Meie tavapraktika eesmärk on kaitsta ja edendada ILO (International Labour Organization) deklaratsioonist tulenevaid tööpõhimõtteid ja õigusi ühinemisvabaduse ja kollektiivläbirääkimiste osas, samuti igasuguse sunniviisilise töö, lapstööjõu ning tööhõives esinevate diskrimineerimise kaotamise osas.

Toetame poliitikat, mis keelab täielikult inimkaubanduse, sunniviisilise töö ja tänapäevase orjuse. See keeld hõlmab nii meie kliente, tarnijaid kui ka äripartnereid. Me teadlikult ei tee äri ühegi üksusega, mis saab mingil viisil kasu töötajate inimkaubandusest või väärkohtlemisest.

Vastutus oma standardite järgimise eest algab meie juhtimisest ning on läbi põimitud kogu meie organisatsiooni.

Pakume juurdepääsu ManpowerGroupi eetika vihjeliinile (ManpowerGroup Ethics Hotline), et teatada meie poliitika või seaduse kahtlustest või kahtlustatavatest rikkumistest. Võtame endale kohustuse järgida kõiki teadaandeid.

Mitmekesisus ja kaasatus

Usume, et ettevõtetel on kohustus võimaldada kõigil inimestel töötada, et oma potentsiaal ära kasutada. Seetõttu on mitmekesisus meie äritegevuse juhendi ja eetikakoodeksi võtmeaspekt, millest tulenevalt rõhutame integratsiooni ja kaasatust kui ühte oma jätkusuutlikkuse plaani alustala.

Globaalse organisatsioonina, kus on töötajaid, kandidaate, kliente ja tarnijaid iga taustaga, väärtustame ja julgustame mitmesuguseid vaatenurki ning võimalusi, mida see mitmekesisus meie organisatsioonile ja sidusrühmadele pakub. Me määratleme mitmekesisust rassi, etnilise ja rahvusliku päritolu, usu, kultuurilise tausta, soo, vanuse, puude, ühiskondliku staatuse, perekonnaseisu, ametiühingusse kuulumise, poliitilise kuuluvuse, raseduse, tervise, seksuaalse sättumuse ja soolise identiteedi erinevustena.

Me soovime:

Õppimine ja areng

Elukestvat õpet pooldav kultuur on meie ettevõtte jätkuva edu jaoks ülioluline. Investeerime jätkuvalt oma veebipõhisesse õpiportaali powerYOU®, et laiendada ja süvendada oma inimeste oskusi. Nimetasime 2019. aasta õppimise aastaks ja kavandasime õpperadu kõigile organisatsioonitasanditele, et arendada nendele ja meie ettevõttele kasulikke digitaalseid ning muid oskusi.

Samuti juhime nihet, et kujuneda talentide arendajaks, teeme koostööd MTÜ-dega, valitsuste ja meie klientidega, et aidata noortel enne tööturule sisenemist parandada nende tööalast konkurentsivõimet. Pakume inimestele võimalusi uute oskuste omandamiseks, et aidata kaasa kiiresti muutuvas töömaailmas kohanemisele.

 Töötajate tervis ja tööohutus

Hoolimine oma inimeste tervisest ja ohutusest on ManpowerGroup´i kultuuri lahutamatu osa. Seetõttu on meie töötervishoiu ja tööohutuse poliitika lisatud meie äritegevuse juhendi ja eetikakoodeksisse.
Püüame luua töökohad ja -süsteemid, mis võimaldavad kõigil töötajatel end turvaliselt tunda. Keskendume tervise- ja ohutusalaste õigusaktide järgimisele omaenda äritegevuses. Samuti rakendame esmajärjekorras seda sama standardit, kui otsustatakse, kas paigutada kaastöötajad, töövõtjad ja konsultandid kliendi töökeskkonda. Me teadlikult ei luba oma inimestel töötada ebaturvalises töökeskkonnas.
Vastutus nende standardite järgimise eest saab alguse meie juhtimisest ning läbib kogu organisatsiooni. Eeldame, et kõik järgivad kõiki töötervishoiu ja tööohutuse eeskirju, põhimõtteid ja protseduure ning korraldavad vastavalt iga rolli vajadustele asjakohase väljaõppe.

Keskkond

ManpowerGroup austab ja arvestab oma tegevuses keskkonnaga. Me usume, et maailm toetub järgmisele põlvkonnale ning seetõttu anname endast parima, et oma äri kasvatada suurendamata meie jalajälge.

Professionaalseid teenuseid ja lahendusi pakkuva kontoripõhise ettevõttena on meie keskkonnamõju suhteliselt väike. Kavatseme seda ka nii hoida. Oleme juba vähendanud oma energiatarbimist ja sellest tulenevat süsinikujalajälge, viies ettevõtte peakontorid ümber keskkonnasõbralikesse hoonetesse; vahetades välja vananenud elektroonika, valgustuse ja autod tõhusamate mudelite vastu; konsolideerides meie andmekeskusi; vähem reisides ja rohkem virtuaalset koostööd kasutades.

Me edastame juhised vastutustundlikuks keskkonnajuhtimiseks kogu meie globaalses organisatsioonis. Julgustame oma kohalikke kontoreid seadma eesmärke ja viima ellu kohaliku turu vajadustele vastavaid algatusi ning jagama häid tavasid, mida saab vastu võtta minimaalsete investeeringutega.

Raporteerides olulisemaid keskkonnaga seotud andmeid meie iga-aastases jätkusuutlikkuse raportis ning CDP kaudu, me toetame ja edendame läbipaistvust ja vastutust. Samuti aitame oma äripartneritel saavutada keskkonnasäästlikkuse eesmärke. Usume, et ettevõtetel on kohustus anda oma panus jätkusuutlikku tulevikku.

Environmental Management Policy and Guidance

Partnerlus ja tarneahel

Tegutsedes üle maailma, on meil lai tarnijate võrgustik. Me ootame, et meie koostööpartnerid kogu tarneahela ulatuses tegutsevad vastutustundlikult, on eetilised ning mõistavad ja järgivad põhimõtteid, mis on toodud ManpowerGroup´i tarneahela standardis Supply Chain Business Partner Policy

Need põhinevad ÜRO globaalsel kokkuleppel, ILO tööpõhimõtete ja -õiguste deklaratsioonil ning Ateena eetilistel põhimõtetel (Athens Ethical Principles).

ManpowerGroup´il on 0–tolerants sunnitöö, lapstööjõu kasutamise ja inimkaubanduse suhtes. Me ei tee teadlikult koostööd ühegi ettevõttega, kes saab kasu ükskõik millisel moel inimkaubandusest või inimeste kuritahtlikust kohtlemisest.

Vastutus nende standardite järgimise eest saab alguse meie juhtimisest ja läbib kogu organisatsiooni. Eeldame, et tarnepartnerite valimisel ja kaasamisel järgivad kõik meie poliitikat.