Tööjõuturg on kriisis: 9 päästerõngast tulevasele valitsusele

Foto: Visualhunt.com

Valimiste eelsetest debattidest jäi kõlama, et demograafia ja tööjõu puudusega seotud murekohtade leevendamine on Eesti tuleviku seisukohalt võtmetähtsusega. Personaliettevõtte Manpower Eesti töötajad toovad välja 9 töövaldkonna ettepanekut, mis tasuks uude koalitsioonileppesse sisse kirjutada.

 

 


1) Tööministri ametikoha loomine

Eesti elanikkond vananeb, iive langeb, tööjõud on üheks põletavamaks teemaks ühiskonnas. Isegi kui kõik Soome kolinud eestlased naaseks kodumaale, jääks töökäsi ikka väheks. Kuna inimeste puudus on pikas vaates Eesti ühiskonna suurim valupunkt, tasuks kaaluda tööministri ametikoha loomist. Juba olemasoleva tervise- ja tööministri ametikoha vastutusala hõlmab kahte väga erinevat tohutult suurt valdkonda ega võimalda keskenduda piisavalt mõlemale teemale.

2) Uue töölepinguseaduse kirjutamine
Töölepinguseaduse “kõlblik kuni” on ammu möödas, mistõttu ei vaja seadus kosmeetilisi muudatusi, vaid täiesti uut sisu ja vormi. Peamiseks murekohaks on kaks olemuslikult vale eeldust. Esiteks eeldab seadus, et töötaja on ullike kilplane ja tööandja ahne jõmm. Valdav enamik töötajaid ja tööandjaid on siiski mõtlevad ja mõistlikud inimesed, kes tahavad omavahel kokku leppida töösuhetes, mida kilplase ja jõmmi jaoks loodud raamistik ei võimalda. Teiseks on seadus üles ehitatud manufaktuuriaegse tootmisettevõtte loogikast lähtuvalt, aga kolmveerand sisemajanduse kogutoodangust tuleb teenusmajandussektorist. Enamik töösuhteid on praeguse seaduse mõistes erandid, peaks olema vastupidi. Uus seadus peab aktsepteerima uusi töövorme, võimaldama selgelt siduda töösuhte tähtaja töö valmimise või tellimuse lõpuga, lubama leppida kokku paindlikus iganädalases töötundide arvus ning katseaja tingimustes.

3) Absurdimaigulise erisoodustusmaksu kaotamine
Mõnes Eesti piirkonnas esineb tööpuudust ja riik maksab töötutele toetust, samas mujal on tõsine tööjõupuudus. Inimeste tööle toomine ja töökoha lähedal majutamine on maksustamisel võrdsustatud palgaga ehk tööandja maksab nii transpordi kui majutuse eest sisuliselt topelt. Bussisõit tööle ei ole ju palk, preemia ega boonus?! Loomulikult maksab tööandja täna topelt ka siis, kui soovib pakkuda töötajatele teed, kohvi ja puuvilju või kinkida töötaja lapsele jõuluks kommipakki. Meie ettepanek on sellisest absurdsest ettevõtlust ja töötamise mobiilsust pärssivast maksustamispraktikast loobuda.

4) Haridussüsteemi kaasajastamine
Kui tahame, et tänased lapsed ja noored oleksid tulevikus edukad, tuleb haridussüsteemis rohkem rõhku panna loovusele, paindlikkusele ja õpimotivatsioonile. Infotehnoloogia areng ja robotid hakkavad tulevikus asendama hulka rutiinseid tööülesandeid ja see muudab inimeste töö iseloomu. Konkurentsis ei püsi see, kellel on info, oskused ja teadmised, vaid see, kes on paindlik ja kiire õppija. Ametite elutsükkel muutub lühemaks ja juba 10 aasta pärast on palju ametikohti, mida keegi ei oska täna veel ette näha. Tunnustame koolijuhte ja õpetajaid, kes traditsioonilise hariduse kõrval lapsi muutuva maailma jaoks ette valmistavad, aga haridussüsteem võiks tervikuna neile järele tulla, et anda kõigile võrdsemad võimalused tuleviku tööturul edukaks olemiseks.

5) Tasuta eesti keele õppe tagamine
Ida-Virumaal on suurem tööjõu leidmise potentsiaal, aga vähene keeleoskus on põhjuseks, miks tehakse valdavalt madalapalgalist ja vähest lisandväärtust pakkuvat tööd. On positiivne, et mõeldakse sellele, kuidas praegused lapsed saaksid kooli lõpuks kätte hea eesti keele oskuse, aga ajutist lahendust pakuks ka nende inimeste tõhusam keeleõpe, kes on juba kõik koolid lõpetanud, aga ei valda isegi minimaalsel tasemel riigikeelt. Mitte-eestlaste nutikam integreerimine on võti nii mõnegi probleemi lahendamisel, aga see eeldab riiklikult organiseeritud heal tasemele keeleõppe võimaldamist. Keeleõppe küsimus on aktuaalne ka Tallinnas.

6) Võõrtööjõud kvoodivabaks
Eestis on puudus nii kõrgelt kvalifitseeritud inimestest kui lihttöötajatest. Olukorras, kus igal aastal jääb ligi 10 000 tööealist inimest vähemaks, peaks rääkima sisserände maksimumkvoodi asemel miinimumkvoodist. Tänane kvoodipoliitika kahjustab Eesti konkurentsivõimet ja takistab ettevõtluse ning ühiskonna arengut. Kvootide vabakslaskmine ei too kaasa massiimmigratsiooni, sest võimaldab ettevõtetel tuua siia vaid inimesi, kellel on tagatud kindel töökoht ja sissetulek ning kes lähevad töö lõppedes oma kodumaale tagasi. Kui kvootidest loobumine tundub liiga radikaalne, tuleb üle vaadata kvoodi ülempiir ja lisakriteeriumid, näiteks kärpida valdkonnapõhiseid piiranguid ja palganõuet ning tagada lihtsam elamisloa pikendamine neile inimestele, kellega tööandja soovib töösuhet jätkata.

7) JOKK-skeemi likvideerimine võõrtööjõu sissetoomisel
Kuna tööjõu sissetoomise kvooti hoitakse kunstlikult madalal, on kasvanud plahvatuslikult kvootidest kõrvalehiiliv poolseaduslik võõrtööjõu äri. Idaeurooplastest hangeldajad toovad Eestisse inimesi, kelle puhul pole teada, kes nad on, kus täpselt töötavad ja maksuraha laekub (kui laekub) mõne teise riigi kassasse. Petuskeemide vähendamine on kasulik nii riigile kui ausatele ettevõtjatele. JOKK-skeemi on lihtne taltsutada kolme meetmega. Esmalt peab lasuma vastutus võõrtööjõu eest välisriigi vahendaja asemel Eesti tellijal, sest praegu ei vastuta kohalikud suurettevõtted nende juures poollegaalselt töötavate võõrtööliste eest üldse. Soomes on analoogne toimiv ja kopeeritav lahendus juba olemas. Teiseks peaks olema tööjõurendiettevõtted sertifitseeritud ning tagatud koondamisreserviga. Kolmandaks võiks kvoodipoliitika tervikuna üle vaadata, sest kui uks on paokil, kaob motivatsioon lukuaugust läbi pugeda.

8) Pensionäridele uue võimaluse andmine
Võõrtööjõud pole kaugeltki ainus tööjõukriisi leevendamise meede. Eestis on tuhandeid pensionäre, kes tahaks ja suudaks tööd teha kui neid väärtustataks, neile paindlikke töövorme võimaldataks ja neid maksudega ei karistataks. Täna toetatakse ettevõtjaid, kes palkavad tööle pikaajalisi töötuid, aga sarnased tööriistad võiks kasutusele võtta ka vanemaealiste inimeste värbamisel. Lisaks peab olema pensionäri jaoks maksusüsteem lihtne ja selge, et ta ei loobuks töötegemisest pelgalt kevadise tulumaksu juurdemaksmise hirmus.

9) Ametnike armee vähendamine
Pikalt kestnud majanduskasv on soosinud riigipalgaliste inimeste arvu kasvu. Tugevat ametnikkonda on Eestile vaja, aga lihvimisruumi on nii mõneski sektoris küllaga ja mitmeid rolle suudaks täita riigi asemel erasektor, eeldusel, et tingimused on ette kokku lepitud. Samuti ei peaks käima paksude kardinate taga erinevate riigiasutuste nõukogude liikmete ja tippjuhtkonna valimine. Tippametnike ja miks mitte ka riigiettevõtete nõukogudesse värbamise puhul on elementaarne nii avalik konkurss kui professionaalne hindamiskomisjon.

 

Как разрешить кризис рабочей силы

Во время предвыборных дебатов много говорили, что решение проблем в связи с демографией и нехваткой рабочей силы обладает огромной важностью для будущего Эстонии. Сотрудники рекрутинговой компании Manpower Eesti вносят 9 предложений, касающихся сферы труда, которые стоит записать в новом коалиционном договоре.

1) Создание должности министра труда
Население Эстонии стареет, прирост населения сокращается, нехватка рабочей силы является одной из горячих тем. Даже, если все уехавшие в Финляндию жители Эстонии вдруг вернутся на родину, рабочих рук окажется слишком мало. Поскольку в долгосрочной перспективе нехватка людей будет основной болевой точкой нашего общества, стоит взвесить возможность создания должности министра труда. Сфера ответственности существующей должности министра здоровья и труда охватывает две огромных и очень разных области, что не позволяет в достаточной степени сфокусироваться ни на одной из тем.

2) Разработка нового Закона о трудовом договоре
«Срок годности» Закона о трудовом договоре давно истёк – ему требуются не косметические изменения, а полностью новые содержание и форма. Основными проблемами являются два неверных по своей сути предположения. Во-первых, закон предполагает, что работник – глупый простофиля, а работодатель – жадный толстосум. На самом деле подавляющее большинство работников и работодателей – понимающие и разумные люди, желающие договориться о трудовых отношениях, которые нынешний закон не предусматривает. Во-вторых, действующий закон построен, исходя из логики производственного предприятия эпохи мануфактур, но фактически три четверти ВВП страны обеспечиваются сектором услуг. Большинство трудовых отношений являются по смыслу нынешнего закона исключениями, тогда как должно быть наоборот. Новый закон должен акцептировать новые формы труда, позволять чётко увязывать срок трудовых отношений с окончанием выполнения работы или заказа, позволять гибко договариваться о количестве рабочих часов в неделю и об условиях испытательного срока.

3) Отмена абсурдного налога на особые льготы
В каком-то регионе Эстонии может быть безработица, и государство платит безработным пособия, тогда как в другом регионе имеет место серьезная нехватка рабочих рук. В плане налогообложения привоз людей на работу и их расселение недалеко от места работы приравниваются к зарплате, т.е. работодатель фактически платит за транспорт и размещение двойную цену. Однако, поездка на автобусе на работу не является зарплатой, премией или бонусом! Также сегодня работодатель платит двойне, если хочет предложить работникам кофе и фрукты, подарить им день рождения коробку конфет или новогодний сладкий подарок их детям. Мы предлагаем отказаться от этой абсурдной практики, создающей препятствия предпринимательству и мобильности рабочей силы.

4) Модернизация системы образования
Если мы хотим, чтобы сегодняшние дети стали в будущем успешными, система образования должна делать больший упор на творчестве, гибкости и мотивации. Развитие технологий и роботизация в будущем приведут к упразднению многих рутинных профессий, что изменит характер работы людей. В условиях конкуренции устоит не тот, кто обладает информацией, умениями и знаниями, а тот, кто является гибким и умеет быстро учиться. Жизненный цикл профессий становится короче: всего через 10 лет появится множество специальностей, которые сегодня никто не может даже предвидеть. Мы признательны директорам школ и учителям, которые наряду с предоставлением традиционного образования готовят детей к жизни в меняющемся мире, но система образования в целом могла бы заниматься тем же самым, чтобы обеспечить всем равные возможности на будущем рынке труда.

5) Обеспечение возможности бесплатно учить эстонский язык
В Ида-Вирумаа большой потенциал найти работников, но недостаточное владение языком является причиной того, почему люди там выполняют преимущественно низкооплачиваемую работу с низкой добавочной стоимостью. Позитивно, что политики думают о том, чтобы нынешние дети, заканчивая школу, хорошо владели бы эстонским языком, но временное решение обеспечило бы и эффективное обучение языку и тех, кто уже закончил школу, но не владеет государственным языком даже на минимальном уровне. Более умная интеграция является ключом к решению многих проблем, но она предполагает хорошо организованное на государственном уровне обеспечение обучения эстонскому языку. Вопрос языкового обучение актуален также и в Таллинне.

6) Отказ от квот на иностранную рабочую силу
В Эстонии имеет место нехватка высококвалифицированных специалистов и простых рабочих. В ситуации, когда ежегодно людей трудоспособного возраста становится на 10 000 меньше, следует говорить не о максимальной квоте на иностранную рабочую силу, а о минимальной. Существующая политика в этой области вредит конкурентоспособности Эстонии и препятствует развитию предпринимательства и общества. Отказ от квот не приведет к массовой миграции, поскольку позволит предприятиям привозить в страну только людей, которым обеспечены конкретное место работы и доход, и которые, закончив работать, вернуться к себе на родину. Если же отказ от квот кажется слишком радикальной мерой, следует, как минимум, пересмотреть верхний предел квоты и дополнительные критерии – например, сократить ограничения по сферам деятельности и требования в отношении зарплаты, а также обеспечить возможность упрощенного продления вида на жительство тем, с кем работодатель хочет продолжить трудовые отношения.

7) Ликвидация «серых» схем в отношении ввоза иностранной рабочей силы
Поскольку квота на ввоз рабочей силы искусственно удерживается на низком уровне, взрывообразно увеличилось число действующих полузаконными методами фирм, помогающих обойти квоты. Такие фирмы привозят в Эстонию людей из восточной Европы, про которых неизвестно точно, кто они такие, где именно работают, а налоги поступают (если вообще поступают) в казну других стран. Сокращение числа подобных схем полезно как для государства, так и для честных предпринимателей. «Серые» схемы можно обуздать тремя мерами. Во-первых, ответственность за иностранную рабочую силу следует возложить на эстонского заказчика вместо иностранного посредника, поскольку сейчас местные крупные предприятия вообще не отвечают полулегально работающих на них иностранных работников. В Финляндии уже есть аналогичное работающее решение. Во-вторых, занимающиеся арендой рабочей силы предприятия должны проходить сертификацию и иметь резерв на случай сокращений. В-третьих, следует пересмотреть политику квот в целом, поскольку если дверь открыта пропадает мотивация пытаться пролезть в замочную скважину.

8) Создание новых возможностей для пенсионеров
Иностранные работники – далеко не единственный способ разрешения кризиса рабочей силы. В Эстонии тысячи пенсионеров, которые хотели бы и могли бы работать, если бы их ценили, обеспечивали им гибкие формы работы и не наказывали бы налогами. Сегодня поддерживают предпринимателей, которые трудоустраивают давно неработающих людей, но такие же инструменты можно было бы использовать для мотивации найма пожилых. Кроме того, налоговая система для пенсионеров должна быть простой и понятной, чтобы люди не отказывались от работы, опасаясь, что весной им придется доплачивать подоходный налог.

9) Сокращение армии чиновников
Продолжительный экономический рост способствовал увеличению
числа получающих зарплату от государства чиновников. Разумеется, Эстонии нужен сильный аппарат чиновников, но некоторые роли вместо государства мог бы выполнять частный сектор – конечно, если все условия будут согласованы. Также не стоит тщательно скрывать выборы членов советов и высшего руководства различных государственных учреждений. В отношении найма высших чиновников, а также – почему бы и нет – советов государственных предприятий могли бы действовать элементарные открытые конкурсы и работать профессиональные оценочные комиссии.