Tööturu uuring: mida naised tahavad?

Äsja avaldatud ning 14 000 küsitletut hõlmanud rahvusvaheline Manpoweri uuring sedastas, et töökohta valides lähevad naistele ja meestele korda mõnevõrra erinevad faktorid, kuigi igas eas meeste ja naiste jaoks on esimeseks käivitavaks jõuks raha. Meestest rohkem lähevad naistele korda paindlik tööaeg ja head kolleegid.

 

Uuringu käigus küsiti inimestelt, mis neid mõjutab töökoha kasuks otsustama ja mis neid motiveerib samasse organisatsiooni pikemaks perioodiks tööle jääma. Arusaadavalt varieeruvad tulemused paljuski vanusest lähtuvalt, aga esikohal nii töökoha vahetamisel kui senisesse organisatsiooni jäämisel on kompensatsioonipakett, mille osaks on lisaks töötasule ka näiteks ettenähtust pikem tasustatud puhkus ning tervise- ja pensionikindlustuslahendused. Ühtlasi tõi uuring välja, et kõigist uuritud sihtgruppidest läks raha kõige enam korda noortele, kuni 25-aastastele naistele.

 

Kui meeste jaoks jäävad motivatsioonitegurite edetabeli teisele kohale töö pakutavad väljakutsed, siis naiste jaoks on tähtsam paindlik tööaeg, mis on eriti oluline 25-44 aastaste naiste jaoks. Noorematele naistele on tähtis arenemisvõimalus ning üle 45-aastastele naistele meestega sarnaselt töö väljakutsete rohkus. Uuring tõi välja, et naistele läheb rohkem korda meeskond, meestele seevastu organisatsiooni maine.

 

Samas organisatsioonis pikemalt töötamise motivatsiooni puhul jääb esikohale töötasu, aga väljakutsed nihkuvad tahapoole ning olulisemaks muutuvad töökaaslased, juhi isiksus, edasised karjäärivõimalused ning töökoha kodulähedus või võimalus distantsilt tööd teha.

„Kindlasti pole uuringu eesmärgiks lahterdada naisi ja mehi või noori ja vanu, vaid mõista, mis kedagi käivitab,“ rääkis Manpoweri Baltikumi juht Heigo Kaldra.Üle 50 protsendi tööandjate väitel ei leia nad enam tööturult sobivate oskustega inimesi, seega on nii täpselt sihitud värbamine kui inimeste hoidmine saanud ettevõtete strateegilisteks eesmärkideks. Töökohavääriline palk meelitab inimese küll tööle, aga edasi mängib motivatsioonipaketis suurt rolli inimese taust ja ootused. Üha enam leidub organisatsioone, millel pole „üks pakett kõigile“, vaid motiveeriv rätsepalahendus igale töötajale eraldi,“ selgitas Kaldra. „Mida paindlikum on ettevõte oma suhtumises, mida personaalsemaid motivatsioonipakette suudetakse pakkuda, seda lihtsam on inimesi leida ja neid hoida.“

Lisainfo: Maarja Rüütel, +372 514 8448, [email protected]

Tööturu uuring: mida naised tahavad?

Исследование рынка труда: чего хотят женщины?

 

Недавно опубликованное охватившее 14 000 респондентов международное исследование компании Manpower продемонстрировал, что, выбирая место работы, женщины и мужчины исходят из несколько разных вещей, хотя для мужчин и женщин всех возрастов основным фактором являются деньги. Женщины же больше мужчин ценят гибкий рабочий график и хороших коллег.

 

В ходе исследования у людей спрашивали, что заставляет их принять решение в пользу конкретного рабочего места, а также, что именно мотивирует их остаться в одной и той же организации на продолжительное время. Ожидаемо, результаты во многом различаются в зависимости от возраста, но на первое место – при смене работы и при решении остаться в организации надолго – люди ставят компенсационный пакет, который помимо заработной платы включает, например, более продолжительный оплачиваемый отпуск, а также решения в части медицинского и пенсионного страхования. Исследование также показало, что из всех опрошенных целевых групп наиболее важны деньги оказались для женщин моложе 25 лет.

 

Если для мужчин предлагаемые работой вызовы стоят в рейтинге мотивирующих факторов на втором месте, то для женщин важнее всего гибкий рабочий график – особенно для женщин 25-44 лет. Для более молодых женщин важна возможность развития, а для женщин старше 45 лет, как и для мужчин, наличие вызовов. Исследование продемонстрировало, что женщинам важна команда, а мужчинам – репутация организации.

 

Среди факторов, мотивирующих дольше работать на одном и том же месте, на первом месте находится зарплата, а вот наличие вызовов тут отступает назад – важнее становятся коллеги, личность руководителя, возможности развития карьеры и близость рабочего места к дому, либо возможность работать удаленно.

 

«Цель исследования, разумеется, заключалась не в том, чтобы разделить людей на женщин и мужчин, молодых и пожилых, а в том, чтобы понять, что для кого важнее, – сказал руководитель Manpower в странах Балтии Хейго Калдра.Свыше 50% работодателей утверждают, что больше не могут найти на рынке труда людей с подходящими умениями – в результате как целенаправленный найм, так и удержание имеющегося персонала становятся для бизнеса стратегическими целями. Достойная зарплата, конечно, привлекает людей, но в дальнейшем большую роль играют биография человека и его ожидания. Все больше становится организаций, предлагающих не один мотивационный пакет для всех, а старающихся мотивировать работников индивидуально. Чем более гибким является отношение предприятия к человеку, чем более персонализированный мотивационный пакет оно может предложить, тем проще найти и удержать хороших работников».

Дополнительная информация: Маарья Рюйтель, +372 514 8448, [email protected]