Uuring: pea pooled inimesed ei taha käia täiskohaga tööl

Ootused tööle on drastiliselt muutunud, sest koguni 45 protsenti inimestest otsivad alternatiivi traditsioonilisele täiskohaga põhitööle, selgus ManpowerGroupi värskest uuringust. Peamiste alternatiividena eelistatakse osaajaga või lühiajalist lepingulist tööd.

Kahekümne neljas riigis küsiti 18 000 tööealiselt inimeselt, millist töövormi nad võimalusel eelistaksid. Vastajatest 55 protsenti tahab teha traditsioonilist täisajaga tööd, 16 protsenti eelistab osalise koormusega töökohta, 13 protsenti ajutist lepingulist tööd, 7 protsenti projektipõhist tööd ning 3 protsenti tööd, mida saaks teha kodus arvuti tagant lahkumata. Muid töövorme pakuti välja harvem.

“Eesti seadusandlus ja tööandjate konservatiivne hoiak soosivad pigem traditsioonilise iseloomuga tööd,” kommenteeris Manpoweri Baltikumi juht Heigo Kaldra kohalikku vaadet. “Vähesed organisatsioonid on valmis pakkuma töötajale sobivat töövormi ja –rütmi. Näiteks olukord, kus ühel ametikohal töötab kolm inimest, kellest üks käib töö kõrvalt koolis, teine tahab olla väikese lapsega rohkem kodus ja kolmas põgeneb talveks soojemasse kliimasse, on hetkel Eestis väga erandlik,” kirjeldas Kaldra. “Räägitakse küll, et tööturult eemal olevaid inimesi tuleb tööle meelitada, aga seadusandluse poolt toetatud töövormid ei tule selle ootusega kaasa. Täna on nendel ettevõtjatel tööturul konkurentsieelis, kes lepivad töötajaga kahepoolselt kokku milleski, mis pole seaduse mõttega alati kooskõlas, aga see ei peaks nii olema. Seadus peaks kohanema tööturu ootustega, mitte segama kokkulepete sõlmimist.”

Uuringu kohaselt leidub traditsioonilise töö usku inimesi kõige enam Prantsusmaal (72%), Ameerika Ühendriikides (70%) ja Poolas (70%), seevastu näiteks Tšehhis ja Hispaanias eelistavad pooled inimesed mõnd muud töövormi.

Sama uuringu raames küsiti inimestelt ka motivatsioonitegurite kohta. Kui üldises plaanis motiveerib inimesi jätkuvalt kõige enam töö eest makstav tasu, töö iseloom ja tööaja paindlikkus, siis näiteks projektipõhise töö puhul toodi esile tulemusest sõltuvat palka ning hooajatööde puhul geograafilisi eelistusi. Suurimaid kääre tegeliku olukorra ja soovitu vahel nägid need inimesed, kes tahaksid teha projektipõhist tulmustasuga tööd.

Lisainformatsioon: Maarja Rüütel, +372 514 8448, maarja.ruutel@manpower.ee

 

Исследование: Не хочу работать с утра до вечера!

Свежее исследование ManpowerGroup продемонстрировало, что ожидания в отношении работы радикально меняются – целых 45% людей ищут альтернативы традиционному основному месту работы с полной трудовой занятостью. В качестве альтернативы предпочтение, в основном, отдают работе с частичной занятостью или по краткосрочному трудовому договору.

В рамках исследования у 18 000 людей трудоспособного возраста в 24 странах спрашивали, какую форму работы они бы предпочли. 55% респондентов хотели бы работать традиционно на полную ставку, 16% предпочли бы место работы с неполной занятостью, 13% – временную работу на основании договора, 7% – работу на проектной основе, и 3% – работу, которую можно выполнять дома за компьютером. Другие формы занятости предлагали реже.

«Эстонское законодательство и консервативный подход работодателей способствуют, скорее, работе традиционного характера, – отметил руководитель рекрутингового агенства Manpower в странах Балтии Хейго Калдра. – Немногие организации готовы предлагать подходящие работникам форму и ритм работы. Например, ситуация, когда на одной должности работают три человека – из которых один ходит на работу параллельно учёбе, второй хочет больше находиться дома с маленьким ребёнком, а третий на зиму уезжает в тёплые страны – в Эстонии сейчас встречается крайне редко. Разумеется, говорят, что не занятых на рынке труда людей следует привлекать к работе, но предусмотренные законодательством формы труда этому не способствуют. Сегодня на рынке труда преимуществом обладают работодатели, которые в двухстороннем порядке договариваются с работниками о чем-то, что не всегда соответствует духу закона. Но так быть не должно. Закон должен адаптироваться к ситуации и ожиданиям рынка труда, а не мешать заключению соглашений».

Согласно исследованию, больше всего в традиционные формы работы верят люди во Франции (72%), США (70%) и Польше (70%), и напротив – например, в Чехии и Испании респонденты отдают предпочтение альтернативным формам труда.

В рамках исследования людей спрашивали и о мотивирующих факторах. Если в целом больше всего людей продолжают мотивировать плата за работу, характер работы и гибкость рабочего времени, то, например, в отношении проектной работы респонденты ставили на первое место зависящую от результатов зарплату, а в отношении сезонной работы – географические предпочтения. Наибольшее расхождение между фактической ситуацией и пожеланиями отмечали те, кто хотел бы выполнять проектную работу с платой по результату.

Дополнительная информация: Елена Полещук, jelena.poleschuk@manpower.ee