Uuring: suhtlemisoskusega IT-spetsialist on tööturul defitsiit

Äsja 42 riigis läbiviidud uuringu põhjal usub 86 protsenti tööandjatest, et automatiseerimise tuules jääb töötajate arv lähema 2-3 aasta jooksul samaks või kasvab, vaid vähesed arvavad, et saavad hakkama väiksema arvu inimestega. Küll on märkimisväärselt muutunud töötajatele seatavad ootused: vajatakse õppimisvõimelisi inimesi, kes kohanduvad uute tehnoloogiate ja digimaailmaga.

Personalifirma ManpowerGroup 20 000 tööandjat hõlmanud uuring tõi välja, et automatiseerimine ei lahenda tööandjate hinnangul tööjõukriisi, pigem nähakse selle süvenemist, sest uudsed tehnoloogiad nõuavad uusi oskusi, mida paljudel inimestel veel pole.

Küsitluse kohaselt plaanib 20 protsenti tööandjatest automatiseerimisega seoses inimesi juurde värvata ja 10 protsenti töökohti vähendada, ülejäänud ei oska vajadust ette näha või ei planeeri töökohtade arvu märgatavat muutust. Automatiseerimisega seotud töökohtade kadu näevad pigem Põhjamaade ja Ida-Euroopa ettevõtjad, näiteks Rootsis ja Norras usutakse, et uute tehnoloogiatega õnnestub töötajate arvu vähendada.

Üleilmselt kinnitavad tööandjad, et kõige enam on juurde tarvis IT- ja digivaldkonna inimesi. Suurima löögi alla satuvad inimesed, kes teevad lihtsat rutiinset või administreerivat tööd, mida on lihtne masinatega asendada.

Tööandjate ootuste kaardistamisel selgus, et kõige defitsiitsem töötaja on tugevate tehnoloogiliste või digitaalsete oskustega, aga samal ajal sobivate isiksuseomadustega. Vastustes toodi välja, et tänapäevaste digioskuste kõrval peaks  töötaja olema hea suhtleja, koostöövalmis ning oskuslik probleemilahendaja. Tööandjad rõhutavad oma vastustes, et vajavad küll üha enam IT-inimesi, aga mitte neid, kes omaette ühe protsessi kallal nokitsevad, vaid neid, kes oskavad koostöös erinevate valdkondade inimestega probleeme lahendada.

“Töö olemuse muutus on väljakutse kõigile, nii töötajatele kui tööandjatele,” rääkis Manpower Baltikumi tegevjuht Heigo Kaldra. “Paljud ametid kaovad, uued tulevad asemele ja sellest võidavad need, kes on paindlikud, kiired ja altid ümber õppima. Isegi kui veoautosid ja liinibusse hakkavad juhtima robotid, on inimfaktor ikkagi oluline – keegi peab korraldama, et roboti juhitud sõiduk jõuaks ilma ühegi viperuseta punktist A punkti B,” ütles ta. “Ametite kadumist ei tohi võtta traagiliselt, see on toimunud aastasadu, lihtsalt tempo on muutunud. Alles hiljuti olid meil sellised ametid nagu telefonist ja stenografist ning ajaloost võib tuua palju teisigi näiteid kadunud ametitest. Kindlasti oli nende hääbumine kellelegi kurb, aga kui arenguga kaasas käia, siis võimaluste ring pigem laieneb kui aheneb.”
 
Uuring viidi läbi 20 000 tööandja seas 42 riigis, teiste seas küsitleti tööandjaid näiteks Soomes, Rootsis, Norras, Suurbritannias, Prantsusmaal ja USA-s.

Lisainfo: Maarja Rüütel, maarja.ruutel@manpower.ee

 

Исследование: на рынке труда наблюдается дефицит ИТ-специалистов с навыками общения

По данным только что проведенного в 42 странах мира исследования, 86% работодателей считают, что с приходом автоматизации в ближайшие 2-3 года количество работников останется прежним или вырастет, и лишь немногие думают, что им хватит меньшего количества работников. Заметно изменились и ожидания в отношении работников: сейчас требуются люди, способные учиться, приспосабливаться к новым технологиям и цифровому миру.

Проведенное кадровым агенством ManpowerGroup исследование охватило 20 000 работодателей и продемонстрировало, что по оценкам работодателей автоматизация не решит кризиса рабочей силы, а скорее поспособствует его углублению, поскольку новые технологии требуют новых умений, которых и многих людей еще просто нет.

Согласно опросу, 20% работодателей в связи с автоматизацией планируют нанимать людей, а 10% сокращать рабочие места. Остальные пока не смогли предсказать потребности или не планируют существенных изменений в связи с рабочими местами. Сокращение рабочих мест в связи с автоматизацией в большей степени предвидят в Северных странах и Восточной Европе. Например, в Швеции и Норвегии считают, что новые технологии позволят сократить число рабочей силы.

Повсюду работодатели утверждают, что чаще всего требуются дополнительные специалисты из ИТ-сферы. Наибольший риск в связи с автоматизацией создается для людей, выполняющих простые рутинные или административные задачи, и которых проще всего заменить машинами.

Изучение ожиданий работодателей показало, что в наибольшем дефиците люди с сильными технологическими навыками, при этом обладающие подходящими личностными качествами. В ответах указывали, что сегодня ИТ-специалист должен хорошо уметь общаться, быть готовым к командной работе и решению проблем. Работодатели подчеркивают, что им требуется все больше ИТ-специалистов, но не таких, которые фокусируются на единственном процессе, а тех, кто умеет решать проблемы в рамках командной работы с людьми из разных сфер деятельности.

«Изменение характера работы – это вызов для каждого: для работников и работодателей, – сказал исполнительный директор Manpower в странах Балтии Хейго Калдра. – Многие профессии уйдут в прошлое, им на смену придут новые. От этого выиграют наиболее гибкие, быстрые и готовые переучиваться. Даже когда грузовиками и автобусами начнут управлять роботы, человеческий фактор будет важен – кто-то должен будет организовать работу так, чтобы роботы-водители без проблем добирались и пункта «А» в пункт «Б». Отказ от тех или иных профессий не стоит воспринимать, как трагедию – это происходит постоянно, просто в современном обществе увеличился темп изменений. Еще недавно были распространены такие профессии, как телефонист и стенограф, а из истории можно привести множество других примеров. Несомненно, утрата некоторых профессий кого-то огорчит, но, если идти в ногу с развитием, возможностей для человека все же становится больше, а не меньше».

Исследование проводилось среди 20 000 работодателей в 42 странах мира, в т.ч. в Финляндии, Швеции, Норвегии, Великобритании, Франции и США.

Дополнительная информация: Елена Полещук, jelena.poleschuk@manpower.ee

Skill Revolution 2.0