Uuring: töö püsimisest on saanud tähtsam motivatsioonitegur kui palk

Rahvusvaheline uuring tõi välja drastilise muutuse tööturul pärast esimest koroonalainet. Kui seni oli töö osas inimeste jaoks ülekaalukalt kõige tähtsam motivatsioonitegur töötasu ja selle kõrval töö iseloom ning paindlikkus, siis nüüd leiab üheksa inimest kümnest, et kõige tähtsam on töökoha püsimajäämine, tõdes Manpoweri uuring.

Kui koroonaviirusesse nakatuvad eelduslikult pigem vähesed inimesed, siis sellest tunnevad end mõjutatud olevat 93 protsenti tööd tegevatest inimestest üle maailma. Kõigis sektorites peeti töö säilimist kõige olulisemaks tööalaseks küsimuseks, erandiks oli vaid IT-valdkond, mille töötajad leidsid, et tähtsaim on tööaja ja -koha paindlikkus.

Seejuures peab suur osa tööl käivatest inimestest juba kätte võidetud paindlikkuse säilimist siiski väga oluliseks. 43 protsenti vastanutest usub, et koroona kaotas igaveseks üheksast viieni töölkäimise mentaliteedi. Inimeste esimene eelistus on teha tööd 2-3 päeva nädalas kontoris ja ülejäänud päevadel kodus. Mehed on huvitatud kontorisse naasmisest pisut enam kui naised ja alla 25-aastased enam kui nende vanemad. Kõige enam tahaksid jätkata kodukontoris tööd ka pärast koroonapiirangute lõppu väikelaste vanemad.

„Eestit ei saa üks ühele võrrelda suurriikidega, kus tööl kohal käimine tähendab paljude inimeste jaoks igapäevaselt tunde rongis või sadu kilomeetreid kiirteel,“ rääkis Manpower Baltikumi juht Heigo Kaldra. „Kui inimesed saavad kiirelt tööle ning kontoris on paremad, mugavamad või kaasaegsemad töötingimused kui kodus, eelistatakse kontorit, kuid tihti on parim lahendus töö- ja kodukontori kombinatsioon. Tööandjad peaks seejuures lähtuma võimalusel igast töötajast personaalselt – kui ühel inimesel ei tule töö kodukontoris hästi välja, ei tähenda see, et kodukontorit ei peaks võimaldama kellelegi. Ühtne reeglistik ei pruugi olla samuti hea, see ei sobi kokkuvõttes enamasti kõigile toetavalt,“ märkis Kaldra.

Uuringu kohaselt teeb viiruspuhangu ajal ja selle järgselt paljudele tööle naasvatele inimestele muret ka tööandja suurem kontroll nende tervise üle. Selgus, et küsitluse kohaselt ei usalda iga kolmas inimene oma tööandjat sedavõrd, et anda talle õigust koroonatestimiseks, temperatuurimõõtmiseks või muudeks terviseprotseduurideks. Usalduse kasvatamiseks on hakanud paljud suured tööandjad üle maailma palkama professionaalseid tervishoiuspetsialiste, aga ka nõustajaid ja psühholooge.

Manpoweri uuringu raames küsitleti 8000 tööealist elanikku kaheksas riigis: Prantsusmaal, Saksamaal, Itaalias, Suurbritannias, Hispaanias, USAs, Mehhikos ja Singapuris.

Lisainfo: Maarja Rüütel, +372 514 8448, [email protected]

Исследование: сохранение работы стало важнее заработной платы

Международное исследование выявило резкие изменения на рынке труда после первой волны коронавируса. До сих пор наиболее важным мотивирующим фактором для людей была заработная плата, а также характер работы и гибкость графика, но теперь девять из десяти человек считают, что самое главное – просто сохранить работу. Это демонстрирует исследование, проведенное концерном Manpower.

Хотя ожидается, что коронавирусом заразится лишь небольшое количество людей, 93% работающих людей во всем мире чувствуют себя затронутыми пандемией. Сохранение рабочих мест считалось наиболее важным вопросом во всех секторах, за исключением ИТ, где сотрудники считали наиболее важными вопросы гибкости рабочего времени и места работы.

В то же время значительная часть работающих считает очень важным сохранить гибкость, которую они уже обрели. 43% респондентов считают, что коронавирус навсегда уничтожил менталитет работы «с девяти до пяти». Люди предпочитают работать 2-3 дня в неделю в офисе, а остальные дни – дома. Мужчины чуть больше заинтересованы в возвращении в офис, чем женщины, а люди до 25 лет заинтересованы в этом больше, чем их родители. Родители маленьких детей больше всего хотели бы продолжать работать в домашнем офисе – даже после окончания вызванных коронавирусом ограничений.

«Эстонию нельзя сравнивать с крупными странами, где для многих людей отправиться на работу означает часы в поезде или сотни километров по шоссе каждый день, – сказал руководитель Manpower Baltikum Хейго Калдра. – Если люди могут попасть на работу быстро, и в офисе условия работы у них лучше, комфортнее или современнее, чем дома, предпочтение отдается офису, но зачастую лучшим решением является сочетание работы в офисе и дома. Работодатели должны по возможности подходить к каждому сотруднику индивидуально – если у одного человека не получается хорошо работать из дома, это не означает, что такая возможность не должна предоставляться никому. Единый свод правил также не всегда идеальный вариант, поскольку в конечном итоге в большинстве случаев правила просто не подойдут никому».

Согласно исследованию, многие возвращающиеся на работу во время и после вспышки вируса также обеспокоены усилением контроля работодателя над их здоровьем. Выяснилось, что согласно опросу, каждый третий человек не доверяет своему работодателю настолько, чтобы предоставить ему право на выполнение тестирования на коронавирус, измерение температуры или другие медицинские процедуры. Чтобы повысить уровень доверия, многие крупные работодатели по всему миру начали нанимать профессиональных медицинских работников, а также консультантов и психологов.

В рамках исследования Manpower были опрошены 8000 человек трудоспособного возраста в восьми странах: Франции, Германии, Италии, Великобритании, Испании, США, Мексике и Сингапуре.

Дополнительная информация: Елена Полещук ,+372 5382 7257, [email protected]